நோக்கம்

கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கான செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்து சென்று சமூகத்தில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி நல்லதொரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதே மனிதவள மேம்பாட்டு அணியின் பிரதான பணியாகும்.

Comments